Transaction
추가된 거래수
+17
누적 거래수
10,956
Volume
어제 새로운 거래량
+1,703,397 DGC
누적 거래량
3,624,840,066 DGC
Transaction TYPE
Latest Transactions
Txn Hash Block# Age From To Txn Type Values Txn Fee Status
0x8df2bf6a36f86d10... 125913 1년 전 0x13bd3e71462db5d8... 0x1e947acbb8b77962... transfer 100,012.047843 DGC 0.0021
O
0xf8af3c679a8aca3b... 125913 1년 전 0x13bd3e71462db5d8... 0x4487667349f71d76... transfer 100,021.457996 DGC 0.0021
O
0x3b86c3ae32f15ea1... 125913 1년 전 0x13bd3e71462db5d8... 0x4652d3b1e3bec39a... transfer 100,014.923808 DGC 0.0021
O
0x08b367ca3f520680... 125913 1년 전 0x13bd3e71462db5d8... 0x9c10cd11349bf0d9... transfer 100,019.108765 DGC 0.0021
O
0xc408c003107f6ac3... 125913 1년 전 0x13bd3e71462db5d8... 0xb35cf8104b3e09ba... transfer 100,007.860057 DGC 0.0021
O
0x325dd799df51c642... 125896 1년 전 0x13bd3e71462db5d8... 0x2cd77aa6e76b2ecc... transfer 100,009.237212 DGC 0.0021
O
0x6284a6e41000f7bb... 125896 1년 전 0x13bd3e71462db5d8... 0x5070ef0d2b10f0fe... transfer 100,003.286435 DGC 0.0021
O
0xe602a5a71e89349c... 125896 1년 전 0x13bd3e71462db5d8... 0x65567486bc21d287... transfer 100,000.973455 DGC 0.0021
O
0xf3b943dad37ae291... 125896 1년 전 0x13bd3e71462db5d8... 0xe1238f3b883c7987... transfer 100,002.007481 DGC 0.0021
O
0x39429301a16ecb22... 125005 1년 전 0x577b05ec6998fd25... 0x96936053286b7b5a... transfer 101,402.164463 DGC 0.0021
O
주식회사 제네시스핀
대표자: 김선린
사업자번호: 769-88-01784
TEL: 02-3487-3244
(08390) 서울특별시 구로구 디지털로30길 31, 1동 9층 913호 914호(구로동, 코오롱디지털타워빌란트 Ⅱ)
COPYRIGHT (C) DANGNN. ALL RIGHTS RESERVED.